Skip to main content

การปิดบัญชีธนาคารชินฮัน-shinhan-ในสาธารณรัฐเกาหลี-กรณีมีชีวิต

ดาวน์โหลด

 

รายการเอกสารประกอบ : การปิดบัญชีธนาคาร SHINHAN ในสาธารณรัฐเกาหลี กรณีมีชีวิต

จำนวน 9 รายการดังนี้

ที่ เอกสารประกอบ ภาษาอังกฤษ รับรอง 2 แห่ง (ตามลำดับ)
1. กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และ
2. สถานทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย
รายละเอียด หมายเหตุ
1  แบบคำร้องขอรับบริการ

 

     
2.

หนังสือมอบอำนาจ ให้ตรวจสอบและปิดบัญชีธนาคารชินฮัน (SHINHAN)

 – แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ  (ต้องพิมพ์รายละเอียดส่วนตัว)

ไอคอนเครื่องหมายถูกสีเขียว เวกเตอร์และ วัสดุPNG ในปี 2020 | การออกแบบโปสเตอร์, ลูกศร, ไอคอน

ต้องรับรองโดยผู้แปลสังกัดบริษัทที่มีใบทะเบียนธุรกิจกับกระทรวงพาณิชย์

ไอคอนเครื่องหมายถูกสีเขียว เวกเตอร์และ วัสดุPNG ในปี 2020 | การออกแบบโปสเตอร์, ลูกศร, ไอคอน
 • หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับต่อ 1 ธนาคาร
 • ขอให้หนังสือมอบอำนาจให้ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ล่วงหน้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ธนาคารตรวจสอบก่อนแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลี (ตามที่ธนาคารกำหนด)
3.

สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือ เลขประจำตัวคนต่างด้าว   (กาม่า)  

ตัวอย่างใบกาม่า

 

     
4.

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

 

 
 • สำเนาถูกต้อง
 • ลงลายมือชื่อเหมือนในหนังสือเดินทาง
 
 
5.

สำเนาสมุดบัญชีธนาคารพาณิชย์ของผู้ยื่นคำร้อง (ในประเทศไทย)

 • สำเนาถูกต้อง
 • ลงลายมือชื่อเหมือนในหนังสือเดินทาง
SWIFT CODE
6.

 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ –สกุล  
(ถ้ามี) ฉบับภาษาอังกฤษ

 

ไอคอนเครื่องหมายถูกสีเขียว เวกเตอร์และ วัสดุPNG ในปี 2020 | การออกแบบโปสเตอร์, ลูกศร, ไอคอน

ออกโดยที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต
7.

สมุดบัญชีธนาคารที่จะให้ปิดบัญชี (เล่มจริง) และบัตร ATM พร้อมรหัส 4 หลัก (ควรมี)

                  –

 • กรณีไม่มีสมุดเล่มจริง และหรือไม่มีบัตร ATM สามารถใช้สำเนาสมุดบัญชีแทนได้
8.

สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานที่สาธาณรัฐเกาหลี หน้าที่มีรูปถ่าย

ตัวอย่างหนังสือเดินทาง – หน้ารูปถ่าย 

 • สำเนาถูกต้อง
 • ลงลายมือชื่อเหมือนในหนังสือเดินทาง
 • กรณีหนังสือเดินทางหมดอายุ ต้องทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และถ่ายสำเนาแนบด้วย
9.  เอกสารประกอบอื่นๆ ที่เจ้าหน้าที่ธนาคาร SHINHAN ร้องขอ 

อัพเดท : 28 สิงหาคม 2565

189
TOP