Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับชาติโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 5

pll_content_description

      วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับชาติโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 5 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท (Eastin Grand Phayathai) กรุงเทพฯ 
 
      โครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Ship to Shore Rights South East Asia Programme) เป็นโครงการระยะที่ 2 มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 ปี (กันยายน 2563 – สิงหาคม 2569 โดยได้รับเงินสนับสนุนจากสหภาพยุโรป และมีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (Intemational Labour Organization (ILO)) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration (IOM) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Piogramme (UNDP) เป็นผู้ดำเนินโครงการใน 7 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเชีย สปป. ลาว เมียนมา ฟิลิปปีนส์ ไทย และเวียดนาม โดยโครงการมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยและปกติสำหรับแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานในภาคประมงและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
      สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และรายงานความคืบหน้าของโครงการฯ และแผนการดำเนินโครงการฯ ในปี 2567
TOP