Skip to main content

เงินประกันจากบริษัทซัมซุงประกันภัยจำกัด กรณีเสียชีวิต ในสาธารณรัฐเกาหลี

 • ดาวน์โหลด

   

  รายการเอกสารประกอบ : เงินประกันจากบริษัทซัมซุงประกันภัยจำกัด
  (1.เงินประกันการเดินทางกลับ: เงินค่าตั๋วเครื่องบิน และ/หรือ 2.เงินประกันการทำงานครบสัญญาจ้าง: แทจิกึม)

  กรณีเสียชีวิต ในสาธารณรัฐเกาหลี 

จำนวน 15 รายการ  ดังนี้

   เอกสารประกอบ รายละเอียด หมายเหตุ
1.

1. หนังสือสอบสวนการเป็นทายาทของผู้เสียชีวิต

 • ออก ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขตตามภูมิลำเนา

ตัวอย่าง

2.

 หนังสือรับรองความสัมพันธ์ทางครอบครัว [1]

 • ออก ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขตตามภูมิลำเนา

ตัวอย่าง

3.

 สำเนาทะเบียนสมรส หรือ หนังสือรับรองฉันท์สามีภรรยา หรือ ใบสำคัญการหย่า 

 • ลงลายมือชื่อ
4.  หนังสือมอบอำนาจจากทายาทอันดับ 1 (ภรรยา และบุตร) และอันดับ 2 (บิดามารดา)
 • ออก ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขตตามภูมิลำเนา
 • ระบุเนื้อหาตามที่ฝ่ายแรงงานฯ ณ กรุงโซล ระบุ
 • ลงลายมือชื่อทายาททุกคน

ตัวอย่าง

 

5. หนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ 

(**ใช้หนังสือยินยอมแทนได้)

 • ลงลายมือชื่อทายาททุกคน
ตัวอย่าง
6. หนังสือขออนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่ 3 
 • กรอกเป็นภาษาอังกฤษ
 • ลงลายมือชื่อทายาทผู้รับผลประโยชน์ 1 แห่ง
ตัวอย่าง
7.  สำเนาใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิต
 • ลงลายมือชื่อทายาทผู้รับผลประโยชน์
 
8.  สำเนาบัตรประชาชนของ
 1. บิดา 2. มารดา 3. ภรรยา/สามี 4. บุตรของผู้เสียชีวิต
 • ลงลายมือชื่อ
9.  สำเนาใบมรณบัตรของ
 1. บิดา 2. มารดา 3. ผู้เสียชีวิต 4. ภรรยา/สามี 5. บุตรของผู้เสียชีวิต (ถ้ามี)
 • ลงลายมือชื่อทายาทผู้รับผลประโยชน์
10.  สำเนาสูติบัตรของบุตรของผู้เสียชีวิต (ถ้ามี)
 • ลงลายมือชื่อทายาทผู้รับผลประโยชน์
11.

 สำเนาสมุดบัญชี ธนาคารพาณิชย์ ของผู้รับสิทธิประโยชน์

 • ลงลายมือชื่อทายาทผู้รับผลประโยชน์
12.  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของ
 1. บิดา 2. มารดา 3. ผู้เสียชีวิต 4. ภรรยา/สามี 5. บุตรของผู้เสียชีวิต (ถ้ามี)
 • ลงลายมือชื่อทายาทผู้รับผลประโยชน์
13.

 สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ใบกาม่า) ของผู้เสียชีวิต (ทายาทรับสิทธิประโยชน์ลงลายมือชื่อ)

ตัวอย่างใบกาม่า 

14.

 สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เสียชีวิต (ทายาทรับสิทธิประโยชน์ลงลายมือชื่อ)

ตัวอย่างหนังสือเดินทาง 

15.  เอกสารอื่นๆ ที่ทางฝ่ายแรงงานฯ ณ กรุงโซลขอเพิ่มเติม

 

อัพเดท : 21 มกราคม 2564

125
TOP