Skip to main content

การถอนเงินจากธนาคารไปรษณีย์ (Post Bank) 

การถอนเงินจากธนาคารไปรษณีย์ (Post Bank) 

 

 การดำเนินการถอนเงินจากธนาคารไปรษณีย์ (Post Bank) 

 

 • กรณีมีชีวิต

รายการเอกสารประกอบ : ถอนเงินจากธนาคารไปรษณีย์ (Post Bank) กรณีมีชีวิต

จำนวน  4   รายการดังนี้

  เอกสารประกอบ รายละเอียด  หมายเหตุ
1

แบบคำร้องขอรับบริการ/แบบบันทึกปากคำ

 • ลงลายมือชื่อเหมือนในหนังสือเดินทาง
 
2

แบบฟอร์มขอรับเงินคงค้างจากบัญชีธนาคารไปรษณีย์อิสราเอล (กรณีมีชีวิต)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม   

 • พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างการกรอก

SWIFT CODE 

3.

สำเนาหนังสือเดินทาง

 • ลงลายมือชื่อเหมือนในหนังสือเดินทาง
 
4.  สำเนาบัญชีธนาคารแรงงานที่ประสงค์ให้โอนเงินเช้าบัญชี
 • ลงลายมือชื่อเหมือนในหนังสือเดินทาง
 

 

 

 • กรณีเสียชีวิต

รายการเอกสารประกอบ : ถอนเงินจากธนาคารไปรษณีย์ (Post Bank) กรณีเสียชีวิต

จำนวน   6  รายการดังนี้

  เอกสารประกอบ รายละเอียด  หมายเหตุ
1

แบบคำร้องขอรับบริการ/แบบบันทึกปากคำ

 • ลงลายมือชื่อเหมือนในหนังสือเดินทาง
 
2.

แบบฟอร์มขอรับเงินคงค้างจากบัญชีธนาคารไปรษณีย์อิสราเอล (กรณีเสียชีวิต)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม   

 • พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างการกรอก

SWIFT CODE 

3. หนังสือมอบอำนาจให้ฝ่ายแรงงานฯ อิสราเอล เป็นผู้ดำเนินการฯ
 • ต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ หรือ สำนักงานเขตเท่านั้น
ตัวอย่างการกรอก
4. หนังสือรับรองความสัมพันธ์ทางครอบครัว
 • ต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ หรือ สำนักงานเขตเท่านั้น
ตัวอย่างการกรอก
5. หนังสือให้ความยินยอม
 • ต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ หรือ สำนักงานเขตเท่านั้น
ตัวอย่างการกรอก
6. สำเนาบัญชีธนาคารทายาทที่ประสงค์ให้โอนเงินเช้าบัญชี 
 • ลงลายมือชื่อเหมือนในหนังสือเดินทาง
 

 

 

อัพเดท : 1 พฤศจิกายน 2564

547
TOP