Skip to main content

การปิดบัญชีธนาคาร KEB/KEB HANA ในสาธารณรัฐเกาหลี กรณีมีชีวิต

ดาวน์โหลด

 

รายการเอกสารประกอบ : การปิดบัญชีธนาคาร KEB/KEB HANA ในสาธารณรัฐเกาหลี กรณีมีชีวิต

จำนวน 9 รายการดังนี้

  เอกสารประกอบ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รับรอง 2 แห่ง (ตามลำดับ)
1. กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และ
2. สถานทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย 

รายละเอียด
หมายเหตุ

1.

 หนังสือมอบอำนาจ ให้ตรวจสอบและปิดบัญชีธนาคาร KEB/KEB HANA 

ไอคอนเครื่องหมายถูกสีเขียว เวกเตอร์และ วัสดุPNG ในปี 2020 | การออกแบบโปสเตอร์, ลูกศร, ไอคอน

ออกโดยที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต

ไอคอนเครื่องหมายถูกสีเขียว เวกเตอร์และ วัสดุPNG ในปี 2020 | การออกแบบโปสเตอร์, ลูกศร, ไอคอน

ต้องรับรองโดยผู้แปลสังกัดบริษัทที่มีใบทะเบียนธุรกิจกับกระทรวงพาณิชย์

ไอคอนเครื่องหมายถูกสีเขียว เวกเตอร์และ วัสดุPNG ในปี 2020 | การออกแบบโปสเตอร์, ลูกศร, ไอคอน
 • หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับต่อ 1 ธนาคาร

 

2.

 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมแปลภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารโดยผู้แปล

ไอคอนเครื่องหมายถูกสีเขียว เวกเตอร์และ วัสดุPNG ในปี 2020 | การออกแบบโปสเตอร์, ลูกศร, ไอคอน

ไอคอนเครื่องหมายถูกสีเขียว เวกเตอร์และ วัสดุPNG ในปี 2020 | การออกแบบโปสเตอร์, ลูกศร, ไอคอน

ต้องรับรองโดยผู้แปลสังกัดบริษัทที่มีใบทะเบียนธุรกิจกับกระทรวงพาณิชย์

3.

 หนังสือมอบอำนาจรับชำระภาษีแทนของธนาคาร KEB/KEB HANA

เอกสารประกอบการจัดทำหนังสือมอบอำนาจรับชำระภาษีแทนที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต

  1) สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ

  2) สำเนาบัตรประชาชนพยานทั้ง 2 คน

 • ผู้รับมอบอำนาจต้องเป็นผู้ที่ทำงานถูกต้องตามกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลีเท่านั้น

ตัวอย่าง

4.

สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานที่สาธาณรัฐเกาหลี หน้าที่มีรูปถ่าย

ตัวอย่างหนังสือเดินทาง – หน้ารูปถ่าย 

 • สำเนาถูกต้อง
 • ลงลายมือชื่อเหมือนในหนังสือเดินทาง

5.

สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือ เลขประจำตัวคนต่างด้าว (กาม่า)  

ตัวอย่างใบกาม่า 

 • สำเนาถูกต้อง
 • ลงลายมือชื่อเหมือนในหนังสือเดินทาง

6.

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

 • ต้องที่ยังไม่หมดอายุ
 • สำเนาถูกต้อง
 • ลงลายมือชื่อเหมือนในหนังสือเดินทาง

7. 

สำเนาสมุดบัญชีธนาคารพาณิชย์ของผู้ยื่นคำร้อง (ในประเทศไทย)

 • ธนาคารพาณิชย์ของผู้ยื่นคำร้อง 
 • ยกเว้น ธนาคารเพิ่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
 • สำเนาถูกต้อง
 • ลงลายมือชื่อเหมือนในหนังสือเดินทาง

SWIFT CODE

8.

สมุดบัญชีธนาคารที่จะให้ปิดบัญชี (เล่มจริง) และบัตร ATM พร้อมรหัส 4 หลัก

 • กรณีไม่มีสมุดเล่มจริง และหรือไม่มีบัตร ATM สามารถใช้สำเนาสมุดบัญชีแทนได้

9.

 เอกสารประกอบอื่นๆ ที่เจ้าหน้าที่ธนาคารชินฮัน (SHINHAN) ร้องขอ 

อัพเดท : 22 ตุลาคม 2563

TOP