Skip to main content

การปิดบัญชีธนาคาร KEB/KEB HANA ในสาธารณรัฐเกาหลี กรณีมีชีวิต

ดาวน์โหลด

 

รายการเอกสารประกอบ : การปิดบัญชีธนาคาร KEB/KEB HANA ในสาธารณรัฐเกาหลี กรณีมีชีวิต

จำนวน 9 รายการดังนี้

ที่ เอกสารประกอบ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รับรอง 2 แห่ง (ตามลำดับ)
1. กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และ
2. สถานทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย
รายละเอียด หมายเหตุ
1. หนังสือมอบอำนาจ ให้ตรวจสอบและปิดบัญชีธนาคาร KEB/KEB HANA 

ไอคอนเครื่องหมายถูกสีเขียว เวกเตอร์และ วัสดุPNG ในปี 2020 | การออกแบบโปสเตอร์, ลูกศร, ไอคอน

ออกโดยที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต

ไอคอนเครื่องหมายถูกสีเขียว เวกเตอร์และ วัสดุPNG ในปี 2020 | การออกแบบโปสเตอร์, ลูกศร, ไอคอน

ต้องรับรองโดยผู้แปลสังกัดบริษัทที่มีใบทะเบียนธุรกิจกับกระทรวงพาณิชย์

ไอคอนเครื่องหมายถูกสีเขียว เวกเตอร์และ วัสดุPNG ในปี 2020 | การออกแบบโปสเตอร์, ลูกศร, ไอคอน
 • หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับต่อ 1 ธนาคาร
2.  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมแปลภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารโดยผู้แปล

 

ไอคอนเครื่องหมายถูกสีเขียว เวกเตอร์และ วัสดุPNG ในปี 2020 | การออกแบบโปสเตอร์, ลูกศร, ไอคอน

ออกโดยที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต

 

ไอคอนเครื่องหมายถูกสีเขียว เวกเตอร์และ วัสดุPNG ในปี 2020 | การออกแบบโปสเตอร์, ลูกศร, ไอคอน

ต้องรับรองโดยผู้แปลสังกัดบริษัทที่มีใบทะเบียนธุรกิจกับกระทรวงพาณิชย์
3.

หนังสือมอบอำนาจรับชำระภาษีแทนของธนาคาร KEB/KEB HANA

เอกสารประกอบการจัดทำหนังสือมอบอำนาจรับชำระภาษีแทนที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต

  1) สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ

  2) สำเนาบัตรประชาชนพยานทั้ง 2 คน

 • ผู้รับมอบอำนาจต้องเป็นผู้ที่ทำงานถูกต้องตามกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลีเท่านั้น
 ตัวอย่าง
4.

สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานที่สาธาณรัฐเกาหลี หน้าที่มีรูปถ่าย

ตัวอย่างหนังสือเดินทาง – หน้ารูปถ่าย 

 • สำเนาถูกต้อง
 • ลงลายมือชื่อเหมือนในหนังสือเดินทาง
5.

สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือ เลขประจำตัวคนต่างด้าว (กาม่า)  

ตัวอย่างใบกาม่า 

 • สำเนาถูกต้อง
 • ลงลายมือชื่อเหมือนในหนังสือเดินทาง
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ต้องที่ยังไม่หมดอายุ
 • สำเนาถูกต้อง
 • ลงลายมือชื่อเหมือนในหนังสือเดินทาง
7. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารพาณิชย์ของผู้ยื่นคำร้อง (ในประเทศไทย)
 • ธนาคารพาณิชย์ของผู้ยื่นคำร้อง 
 • ยกเว้น ธนาคารเพิ่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
 • สำเนาถูกต้อง
 • ลงลายมือชื่อเหมือนในหนังสือเดินทาง
SWIFT CODE
8. สมุดบัญชีธนาคารที่จะให้ปิดบัญชี (เล่มจริง) และบัตร ATM พร้อมรหัส 4 หลัก
 • กรณีไม่มีสมุดเล่มจริง และหรือไม่มีบัตร ATM สามารถใช้สำเนาสมุดบัญชีแทนได้
9.  เอกสารประกอบอื่นๆ ที่เจ้าหน้าที่ธนาคารKEB/KEB HANA ร้องขอ 

อัพเดท : 6 สิงหาคม 2564

2339
TOP