Skip to main content

ค่าจ้างค้างจ่ายจากนายจ้าง

ดาวน์โหลด

 

เงินค่าจ้างค้างจ่ายจากนายจ้าง

  เอกสารประกอบ  เอกสารแนบ
1.  หนังสือมอบอำนาจ ให้ติดตามเงินค่าจ้างค้างจ่ายเดือน ….. จากนายจ้าง (ต้องมี)
2.  สำเนาสัญญาจ้าง (ต้องมี)  
3.  ชื่อ และ ที่อยู่ของนายจ้าง/บริษัท (ต้องมี)  
4.  สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 4 เดือนสุดท้าย (ต้องมี)  
5.  สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือ เลขประจำตัวคนต่างด้าว (เลขกาม่า)  
6.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ  
7.  สำเนาสมุดบัญชีธนาคารพาณิชย์ของผู้ยื่นคำร้อง (ในประเทศไทย)  
8.  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมแปลภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารโดยผู้แปล  
9.  สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี หน้าที่มีรูปถ่าย  
10.  สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี หน้าที่มีวีซ่าทำงาน  

 

สามารถยื่นเอกสารได้ที่

  1. สำนักงานแรงงานจังหวัด (สรจ.) ทุกจังหวัด

       2. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ชั้น 12 ถนนมิตรไมตรี
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 20 มิถุนายน 2563

654
TOP