Skip to main content

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์

02-2321402, 02-2321239-40, 02-2321242

อีเมล์

icb@mol.mail.go.th

no gift policy ไม่รับของขวัญและของกำนัล

สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี
แขวงและเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 0-2232-1402 0-2232-1239 0-2232-1242

 

รถประจำทางที่ผ่านกระทรวงแรงงาน

ด้านถนนดินแดง (ป้ายหยุดรถหน้าโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์)

: รถปรับอากาศสาย ปอ.171, ปอ.172, ปอ.514 และ ปอ.529
: รถธรรมดาสาย 12, 13, 36, 36ก, 54, 73, 73ก, 157, 163 และ 168

TOP