Skip to main content

ปิดบัญชีธนาคาร Mega International Commercial ในไต้หวัน

ปิดบัญชีธนาคาร Mega International Commercial ในไต้หวัน

ตารางเอกสารประกอบการยื่น

 

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อปิดบัญชี
ธนาคาร Mega International Commercial

  รับรอง 2 แห่งตามลำดับ
1. กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และ
2. สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย [2] 
1

 แบบฟอร์มการขอปิดบัญชีธนาคาร  [1] 
 (Demand Deposit and Checking Account Mail-in Account Settlement and Closure Application Form)

 แบบฟอร์ม

ตัวอย่างการกรอก
 
2  แบบฟอร์มการขอถอนเงินออกจากบัญชีธนาคาร Mega International Commercial [1] 
 (Withdrawal Slips – Demand (Savings) Deposit (T105))
แบบฟอร์ม

ตัวอย่างการกรอก
/
3  แบบฟอร์มการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร………. (Outward Remittance Application Form) [1] 
 (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษในช่องที่มีสัญลักษณ์ *)

แบบฟอร์ม

ตัวอย่างการกรอก
/
4  ใบรับรองการเปิดบัญชีธนาคาร (ภาษาอังกฤษ)

ตัวอย่าง [3] 

/
5  สำเนาหนังสือเดินทาง (ทุกเล่มที่ใช้เดินทางไปทำงานในไต้หวัน) [1]     
6

 สำเนาบัตรกาม่า (Alien Resident Certificate : ARC) [1] 

ตัวอย่าง  
7  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน [1]     

 

หมายเหตุ

  • [1] ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มและสำเนาเอกสารเหมือนกับหนังสือเดินทาง
  • [2] รับรอง 2 แห่ง (ตามลำดับ) คือ 1. กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และ 2.สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย
  • [3] ขอเป็นภาษาอังกฤษได้ที่ธนาคาร มีค่าธรรมเนียมประมาณ 100 บาท

 

ดาวน์โหลด

อัพเดท : 25 สิงหาคม 2563

TOP