Skip to main content

สิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตในสาธารณรัฐเกาหลี

การจัดการส่งศพ/อัฐิ กรณีเสียชีวิตในสาธารณรัฐเกาหลี

ประเทศ  
สาธารณรัฐเกาหลี

–  ค่าส่งศพ

                       จากกรุงโซล จ.เคียงคี และจ.คังวอนภาคตะวันตก 3,400,000 วอน

                       จากภาคใต้ จ.เคียงซัง จ.ชอลลา และจ.คังวอนภาคตะวันออก 3,600,000 วอน

               – ค่าส่งอัฐิ (รวมค่าเผาศพ)

                  จากกรุงโซล จ.เคียงคี และจ.คังวอนภาคตะวันตก 2,100,000 วอน

                  จากภาคใต้ จ.เคียงซัง จ.ชอลลา และจ.คังวอนภาคตะวันออก 2,300,000 วอน

              * ราคาดังกล่าวส่งไปถึงสนามบินในกรุงเทพเท่านั้น หากประสงค์จะส่งไปถึงสนามบินต่างจังหวัดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น *

 

เอกสารประกอบการจัดการศพ กรณีเสียชีวิตในสาธารณรัฐเกาหลี

   เอกสารประกอบการจัดการศพ   ตัวอย่าง
1.

 หนังสือมอบอำนาจในสถานเอกอัครราชทูตจัดการศพ/อัฐิ

**ออกที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขตในภูมิลำเนา**

2.

 เอกสารของผู้มอบอำนาจ (ทายาทของผู้เสียชีวิต)

 2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน

 
3.  สำเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต  
4.  สำเนาทะเบียนสมรส กรณีผู้มอบอำนาจเป็นภรรยา/สามีของผู้เสียชีวิต  

 

ช่องทางติดต่อหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศพ

 ประเทศ หน่วยงาน  ช่องทางติดต่อ
 สาธารณรัฐเกาหลี

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล 

  •  LINE ID (ไลน์ ไอดี) : rteconsularseoul
  • โทรศัพท์ 001 8210 6757 0095
  • โทรสาร 001 822 798 3448 และ 001 822 795 0980

อัพเดท : 20 มิถุนายน 2563

 

4062
TOP