Skip to main content

เงินคืนประกันสังคม (โกซี่) กรณีมีชีวิต

เงินคืนประกันสังคม (โกซี่) กรณีมีชีวิต

องค์การประกันสังคมซาอุดีอาระเบีย หรือที่เรียกกันติดปากว่า “โกซี่” (General Organization for Social Insurance, GOSI) นั้นเป็นหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่เรียกเก็บเงินสมทบจากแรงงานที่ทำงานอยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบีย 5% ของเงินเดือน และจะจ่ายเงินช่วยเหลือเมื่อแรงงานเกษียณอายุ หรือเกิดอุบัติเหตุจนทุพพลภาพ ซึ่งแรงงานทุกคนรวมถึงแรงงานต่างด้าวก็ถูกเรียกเก็บเงินโกซี่นี้จนกระทั่งมีประกาศยกเลิกการเก็บเงินจากแรงงานต่างด้าวในวันที่ 13 มีนาคม 2530

สำหรับแรงงานต่างด้าว เงินโกซี่ไม่ใช่เงินบำเน็จ บำนาญ หรือเบี้ยยังชีพตามที่เข้าใจแต่อย่างใด แรงงานไทยที่เคยไปทำงานในซาอุดีอาระเบียอย่างถูกต้องตามกฎหมายก่อนปี พ.ศ. 2530 อาจมีสิทธิแค่ขอคืนเงินโกซี่ที่ได้จ่าย/ถูกหักไประหว่างเป็นสมาชิกก่อนมีนาคม 2530 เท่านั้น โดยผู้ที่อาจมีสิทธิขอเงินโกซี่คืนต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. ทำงานกับนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย (ไม่ใช่ลูกจ้างที่นายจ้างบุคคลธรรมดาจ้างตรง เช่น แม่บ้าน คนรับใช้ พนักงานขับรถ ช่างในอู่ที่ไม่ได้จดทะเบียน)
  2. จ่ายเงินสมทบโกซี่มาไม่น้อยกว่า 12 เดือน (ต้องเป็นสมาชิกโกซี่ก่อนวันที่ 12 มีนาคม 2529)
  3. ต้องไม่เคยขอเงินโกซี่คืนมาก่อน
  4. ต้องมีหนังสือเดินทางเล่มแรกที่ใช้เดินทางมาทำงาน ต้องมีหมายเลขหนังสือเดินทางชัดเจน มีหน้าตรวจลงตรา (วีซ่า) ตราประทับเข้าประเทศซาอุดีฯ เพื่อตรวจสอบสิทธิ (ต้องเดินทางไปทำงานที่ซาอุดีฯ ก่อนวันที่ 12 มีนาคม 2529)

หากท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน ให้เตรียมเอกสารดังนี้

 1. บัตรสมาชิกโกซี่ สำเนา 1 ชุด (ถ้ามี) (ตัวอย่างบัตรโกซี่)
 2. หนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นครั้งแรก (เล่มแรก) ต้องมีตราประทับที่แสดงให้เห็นว่าเดินทางออกจากประเทศไทย หรือเข้าประเทศซาอุดีอาระเบียก่อนวันที่ 12 มีนาคม 2529 (1986) สำเนา 1 ชุด
 3. แบบขอรับเงินโกซี่ชนิดมีบัตร หรือไม่มีบัตร (ดาวน์โหลด) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเป็นภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ชุด
 4. Update Jan 2022: แบบขอรับเงินโอน (ดาวน์โหลด) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเป็นภาษาอังกฤษพร้อมให้ธนาคารตรวจสอบความถูกต้องและประทับตรา ฉบับจริง 1 ชุด

 

ดาวน์โหลด

 

แล้วส่งไปรษณีย์ไปที่ (แนะนำให้แสกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF และส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยอีกทางหนึ่ง ryd@gosi.gov.sa และ compensation_ri@gosi.gov.sa)

 GENERAL ORGANIZATION FOR SOCIAL INSURANCE (GOSI)
 OVERSEAS PENSION DEPARTMENT
 P.O.BOX 2952, RIYADH 11461
 SAUDI ARABIA

 

Update Aug 2021: สำนักงานโกซี่แจ้งให้ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก และขอให้กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากที่ผ่านมามีคำร้องจำนวนมากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ที่อยู่ไม่ถูกต้องทำให้ไม่สามารถจัดส่งเช็คธนาคารให้ได้ ทั้งนี้ สนร. ริยาด ได้รับแจ้งว่ามีผู้ยื่นคำร้องหลายรายได้รับเช็คธนาคารทางไปรษณีย์แล้วในช่วงที่ผ่านมา (2563-64) หากท่านยื่นคำร้องแล้วไม่ได้รับการติดต่อกลับใดๆ ขอให้ทราบว่าท่านอาจไม่มีสิทธิได้รับเงิน คำร้องหรือหลักฐานประกอบไม่ถูกต้อง

 

ข้อพึงระวัง

 1. หากท่านไม่มีหลักฐานที่ครบถ้วน จะไม่สามารถติดตามขอคืนเงินได้ทุกกรณี และสำนักงานฯ จะไม่รับเรื่อง
 2. หากท่านเคยยื่นขอรับเงินกับสำนักงานโกซี่แล้วไม่ว่าผลจะได้รับเงินคืนหรือไม่ก็ตามจะไม่สามารถยื่นขอเงินคืนได้อีกทุกกรณี
 3. หากท่านเคยได้รับเงินโกซี่แล้วไม่ว่าจะได้รับภายในประเทศซาอุดีอาระเบีย (ท่านอาจะรับไปแล้วโดยไม่รู้ตัว เพราะหลายบริษัททำจ่ายให้เอง) หรือประเทศไทย จะไม่สามารถยื่นขอเงินคืนได้อีกทุกกรณี
 4. แรงงานไทยหลายคนเข้าใจผิดและแจ้งลูกหลานว่าพอตนเสียชีวิตให้ยื่นขอเงินโกซี่อีกครั้งซึ่งไม่ถูกต้อง โกซี่ไม่ใช่เงินประกันชีวิตแต่อย่างใดและหากมีสิทธิ เจ้าตัวยื่นขอเงินคืนเองจะใช้เอกสารน้อย และง่ายกว่ายื่นหลังเสียชีวิตมาก
 5. ไม่มีการรับเงินคืนรอบสองตามข่าวลือที่ส่งต่อกันทางไลน์ หรือเฟซบุ๊ค
 6. การจ่ายเงินโกซี่ใช้เวลานานขึ้นมากเนื่องจากทางโกซี่ลดเวลาการทำงาน และไม่รับคำร้องเพิ่มเติมเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
 7. จำนวนเงินโกซี่ที่ท่านอาจมีสิทธิขอคืนนั้นคำนวณได้จากเงินเดือนเฉลี่ยที่ได้ คูณด้วย 0.05 (5%) และคูณด้วยจำนวนเดือนที่ได้ส่งเงินสมทบ ซึ่งโดนส่วนใหญ่แล้วยอดเงินจะไม่สูงมาก หากท่านได้รับการติดต่อจากบุคคลหรือหน่วยงานที่อ้างว่าท่านจะได้รับเงินคืนหลักแสนถึงล้านบาทนั้นขอท่านพึงระวังว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพ
 8. ค่าใช้จ่ายในการแปลและรับรองเอกสารผู้ยื่นขอต้องรับผิดชอบ และถือเป็นความเสี่ยงหากไม่ได้รับเงินโกซี่ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ได้ทั้งสิ้น

 

 

อัพเดท : 14 มกราคม 2565

ข้อมูล: เว็บไซต์สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (ริยาด)

6699
TOP