Skip to main content

เงินคืนภาษี  กรณีมีชีวิต

เงินคืนภาษี  กรณีมีชีวิต

 

   เอกสารประกอบการยื่น  
1 แบบฟอร์มบันทึกการสอบข้อเท็จจริงกรณีการจ่ายเงินค่าภาษีส่วนที่จ่ายเกิน

แบบฟอร์ม

2 สำเนาหนังสือเดินทาง  
3 สำเนาบัตรถิ่นที่อยู่ (บัตร ARC หรือใบกาม่า) ตัวอย่าง
4 หนังสือมอบอำนาจการขอรับเงินภาษี (ฉบับภาษาจีน)
พร้อมลงลายมือชื่อให้เหมือนหนังสือเดินทาง
หนังสือมอบอำนาจ
5  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ควรเป็นบัญชีที่เปิดในนามของแรงงานผู้ร้องขอคืนภาษี)
 

ดาวน์โหลด

 

อัพเดท : 10 พฤศจิกายน 2563

636
TOP