Skip to main content

เงินคืนภาษี  กรณีเสียชีวิต

เงินคืนภาษี  กรณีเสียชีวิต

 

   เอกสารประกอบการยื่น  
1  แบบฟอร์มบันทึกการสอบข้อเท็จจริงกรณีการจ่ายเงินค่าภาษีส่วนที่จ่ายเกิน กรณีเสียชีวิต

แบบฟอร์ม

2  สำเนาใบมรณบัตรผู้เสียชีวิต  
3

 หลักฐานการเป็นทายาท เช่น

  • กรณีภรรยายื่น ใช้สำเนาใบทะเบียนสมรส
  • กรณีบุตรยื่น ใช้สำเนาสูติบัตรของบุตร 
  • กรณีบิดามารดา ใช้สำเนาสูติบัตรของผู้เสียชีวิต หรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต
 
4  สำเนาทะเบียนบ้าน 1. ผู้ยื่นขอรับ  2.ผู้เสียชีวิต   
5  สำเนาบัตรประชาชน 1. ผู้ยื่นขอรับ  2.ผู้เสียชีวิต   
6  สำเนาหนังสือเดินทาง  
7  สำเนาบัตรถิ่นที่อยู่ (บัตร ARC หรือใบกาม่า) ตัวอย่าง
8  หนังสือมอบอำนาจการขอรับเงินภาษี (ฉบับภาษาจีน) **ไม่ต้องลงลายมือชื่อ** หนังสือมอบอำนาจ
9

 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ (ควรเป็นบัญชีที่เปิดในนามของทายาท ซึ่งเป็นผู้ยื่นขอคืนภาษีของผู้เสียชีวิต)

 

 

ดาวน์โหลด

อัพเดท : 7 กรกฎาคม 2565

2390
TOP