Skip to main content

เงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ้าง (เงินปิซูอิม) กรณีเสียชีวิต

ดาวน์โหลด

 

หมายเหตุ

  • แบบฟอร์มการรับสิทธิประโยชน์ กรณีเสียชิวิต กรอกเป็นฉบับภาษาอังกฤษ
  • หนังสือมอบอำนาจให้ฝ่ายแรงงานฯ อิสราเอล เป็นผู้ดำเนินการฯ / หนังสือรับรองความสัมพันธ์ทางครอบครัว / หนังสือให้ความยินยอม ออกที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต เท่านั้น

อัพเดท : 20 มิถุนายน 2563

356
TOP