Skip to main content

ค่าจ้างค้างจ่าย/เงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ้าง (เงินปิซูอิม)/ สิทธิประโยชน์อื่นๆ กรณีเสียชีวิต

ดาวน์โหลด

 

รายการเอกสารประกอบ : ค่าจ้างค้างจ่าย/เงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ้าง (เงินปิซูอิม)/ สิทธิประโยชน์อื่นๆ กรณีเสียชีวิต

จำนวน 8 รายการดังนี้

  เอกสารประกอบ รายละเอียด  หมายเหตุ
1.

แบบฟอร์มการรับสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม   

 • พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างการกรอก

SWIFT CODE 


2. หนังสือมอบอำนาจให้ฝ่ายแรงงานฯ อิสราเอล เป็นผู้ดำเนินการฯ
 • ต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ หรือ สำนักงานเขตเท่านั้น
ตัวอย่างการกรอก
3. หนังสือรับรองความสัมพันธ์ทางครอบครัว
 • ต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ หรือ สำนักงานเขตเท่านั้น
ตัวอย่างการกรอก
4. หนังสือให้ความยินยอม
 • ต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ หรือ สำนักงานเขตเท่านั้น
ตัวอย่างการกรอก
 เอกสารผู้เสียชีวิต
4. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มที่ใช้เดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลทุกเล่มที่มีตราประทับเข้า-ออก รวมถึงหน้า VISA
 • ลงลายมือชื่อทายาทสำเนาถูกต้อง
 
5. สำเนาสัญญาจ้างงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในประเทศอิสราเอล
 • ลงลายมือชื่อทายาทสำเนาถูกต้อง
 
6. สำเนาการสนทนากับผู้เกี่ยวข้องในอิสราเอล อาทิ หน้า Facebook / LINE / E-mail (หากมี)
 • ลงลายมือชื่อทายาทสำเนาถูกต้อง
 
7. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของนายจ้าง บริษัทจัดหางาน ทนายความชาวอิสราเอล และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ลงลายมือชื่อทายาทสำเนาถูกต้อง
 
8. สำเนาใบมรณบัตร
 • ลงลายมือชื่อทายาทสำเนาถูกต้อง
 
 เอกสารทายาท
9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง
 
10. สำเนาทะเบียนสมรส
 • ลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง
 
11. สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง
 
12. สำเนาสูติบัตร
 • ลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง
 

 

อัพเดท : 1 พฤศจิกายน 2564

1778
TOP