Skip to main content

เงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ้าง (เงินปิซูอิม) กรณีเสียชีวิต

ดาวน์โหลด

 

รายการเอกสารประกอบ : ค่าจ้างค้างจ่าย/เงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ้าง (เงินปิซูอิม)/ สิทธิประโยชน์อื่นๆ กรณีเสียชีวิต

จำนวน 8 รายการดังนี้

  เอกสารประกอบ รายละเอียด  หมายเหตุ
 เอกสารผู้เสียชีวิต
1. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มที่ใช้เดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลทุกเล่มที่มีตราประทับเข้า-ออก รวมถึงหน้า VISA
 • ลงลายมือชื่อทายาทสำเนาถูกต้อง
 
2. สำเนาสัญญาจ้างงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในประเทศอิสราเอล
 • ลงลายมือชื่อทายาทสำเนาถูกต้อง
 
3. สำเนาการสนทนากับผู้เกี่ยวข้องในอิสราเอล อาทิ หน้า Facebook / LINE / E-mail (หากมี)
 • ลงลายมือชื่อทายาทสำเนาถูกต้อง
 
4. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของนายจ้าง บริษัทจัดหางาน ทนายความชาวอิสราเอล และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ลงลายมือชื่อทายาทสำเนาถูกต้อง
 
5. สำเนาใบมรณบัตร
 • ลงลายมือชื่อทายาทสำเนาถูกต้อง
 
 เอกสารทายาท
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง
 
7. สำเนาทะเบียนสมรส
 • ลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง
 
8. สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง
 
9. สำเนาสูติบัตร
 • ลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง
 
10. หนังสือมอบอำนาจให้ฝ่ายแรงงานฯ อิสราเอล เป็นผู้ดำเนินการฯ
 • ต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ หรือ สำนักงานเขตเท่านั้น
ตัวอย่าง
11. หนังสือรับรองความสัมพันธ์ทางครอบครัว
 • ต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ หรือ สำนักงานเขตเท่านั้น
ตัวอย่าง
12. หนังสือให้ความยินยอม
 • ต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ หรือ สำนักงานเขตเท่านั้น
ตัวอย่าง
13.

แบบฟอร์มการรับสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  

 • พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
ตัวอย่าง

 

อัพเดท : 6 มกราคม 2564

TOP