Skip to main content

เงินประกันบำนาญ (Japan Pension Service)

เงินประกันบำนาญ (Japan Pension Service)

  เอกสารประกอบ  หมายเหตุ
 1.

แบบฟอร์มเงินประกันบำนาญญี่ปุ่น

  ** – กรอกเป็นภาษาอังกฤษตัวบรรจงพิมพ์ใหญ่

       – ตราประทับธนาคารบัญชีผู้ขอรับเงินฯ **

แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอก

 2.

 สำเนาหนังสือเดินทาง

 – หน้าที่มีรูปถ่าย

 – หน้าที่แสดงหลักฐานการพำนักในประเทศญี่ปุ่น (วีซ่า)

 – หน้าตราประทับออกจากประเทศญี่ปุ่น

 
 3.  สำเนาบัญชีธนาคารผู้ขอรับเงินฯ  
4.   สมุดพก (์Nenkin) เงินประกันบำนาญญี่ปุ่น (ต้องมี)

 

 

ส่งเอกสารทั้งหมดผ่าน**ไปรษณีย์ (ลงทะเบียน)** ที่

ดาวน์โหลด

อัพเดท : 11 มกราคม 2564

 

1759
TOP