Skip to main content

กระทรวงแรงงานร่วมสัมมนาออนไลน์เรื่องภาวะประชากรสูงวัยและตลาดแรงงานในประเทศไทย

pll_content_description

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ปลัดกระทรวงแรงงานมอบหมายนางนภสร ทุ่งสุกใส ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานเข้าร่วมการสัมมนาของธนาคารโลก ในหัวข้อ ภาวะประชากรสูงวัยและตลาดแรงงานในประเทศไทย ร่วมกับผู้แทนจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ และผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ณ ห้องทำงานที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน

TOP