Skip to main content

ก. แรงงาน เปิดการฝึกอบรมเขียนรายงานการอนุวัติการอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ

pll_content_description

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเขียนรายงานการอนุวัติการอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ การประยุกต์ใช้มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศในประเทศไทย (Training Workshop on the Application of International Labour Standards in Thailand) ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ชั้น 12 อาคารกระทรวงแรงงาน

TOP