Skip to main content

กระทรวงแรงงานต้อนรับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นประจำกรุงเทพฯ

pll_content_description

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ Mr.Taketani Atsushi ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นประจำกรุงเทพฯ และคณะผู้บริหารหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ เพื่อรายงานผลการสำรวจความเชื่อมั่นทางธุรกิจของผู้ประกอบการญี่ปุ่นในประเทศไทยในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563 และหารือเกี่ยวกับมาตรการรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และการผ่อนปรนกฎระเบียบและความสะดวกในการของใบอนุญาตทำงาน ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 กระทรวงแรงงาน

TOP