Skip to main content

ปลัดแรงงาน ประชุมศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล

pll_content_description

        วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 16.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล โดยมี นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน และประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กับ นายกิตติ์ธนา ศรีสุริยะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในระดับจังหวัดเข้าร่วมด้วย
        สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งกระทรวงแรงงาน เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล ระดับกระทรวง/ระดับจังหวัด

TOP