Skip to main content

ก.แรงงาน ร่วมประชุมกับ กต. เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมการอพยพคนไทยในอิสราเอล

pll_content_description

        วันที่ 14 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และนางสาวแก้วใจ สัจจะเวทะ ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมการอพยพคนไทยในอิสราเอล โดยมี นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 3 กระทรวงการต่างประเทศ

TOP