Skip to main content

นางสาวแก้วใจ สัจจะเวทะ ผู้อำนวยการสำนักประสานฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางอาเซียนว่าด้วยการบรรจุงานและการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติในภาคประมง ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมโนโวเทล เซมารัง จังหวัดชวากลาง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

pll_content_description

    วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวแก้วใจ สัจจะเวทะ ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางอาเซียนว่าด้วยการบรรจุงานและการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติในภาคประมง ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมโนโวเทล เซมารัง จังหวัดชวากลาง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อคิดเห็นในการพัฒนาแนวทางอาเซียนฯ ให้เป็นฉบับสมบูรณ์และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยแนวทางอาเซียนฯ ฉบับนี้จะเป็นเอกสารผลลัพธ์ในวาระเพื่อทราบสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนในปี 2567 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อไป

TOP