Skip to main content

นางสาวแก้วใจ สัจจะเวทะ ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรและเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมด้านแรงงานระหว่างประเทศ ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

pll_content_description

       วันที่ 16-17 กันยายน 2566 นางสาวแก้วใจ สัจจะเวทะ ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรและเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมด้านแรงงานระหว่างประเทศ ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร การทำงานเป็นทีม การมีทัศนคติเชิงบวกต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้ใช้บริการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้เกิดการบูรณาการภายในองค์กร และส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

TOP