Skip to main content

สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำการ ณ “ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์สู้รบในอิสราเอล” เพื่อรับข้อมูลและประสานงานให้ความช่วยเหลือ คุ้มครอง ดูแล พี่น้องแรงงานไทยในประเทศอิสราเอล บริเวณชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

       วันที่ 10 ตุลาคม 2566 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นางสาวแก้วใจ สัจจะเวทะ ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำการ ณ “ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์สู้รบในอิสราเอล” เพื่อรับข้อมูลและประสานงานให้ความช่วยเหลือ คุ้มครอง ดูแล พี่น้องแรงงานไทยในประเทศอิสราเอล บริเวณชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงาน

TOP