Skip to main content

ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

pll_content_description

 

ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Ship to Shore Rights South East Asia Programme) ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ พร้อมแบ่งปันประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีให้กับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคและยินดีที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

          วันนี้ (20 .. 64) เวลา 09.30 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตัวโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Ship to Shore Rights South East Asia Programme) ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โปรแกรม Zoom  ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

          โครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งสิ้น 5 ปี (.. 2563 – 2567) โดยได้รับเงินสนับสนุนจากสหภาพยุโรป และมีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เป็นผู้ดำเนินโครงการ ใน 7 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาวเมียนมา ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม เพื่อส่งเสริมการโยกย้ายถิ่นฐานในภาคประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ปลอดภัยและปกติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งก่อนหน้านี้ILO ได้ดำเนินโครงการต่อต้านรูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล หรือโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง (Ship to Shore Rights Project) ในประเทศไทยเป็นประเทศแรก เมื่อปี 2559 และจบโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคม 2563 โดยมี ปลัดกระทรวงแรงงาน และเอกอัครราชทูต หัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยเป็นประธานร่วมในคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว

          ในช่วงพิธีเปิด Ms Chihoko Asada-Miyakawa ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ และผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก กล่าวชื่นชมการทำงานของรัฐบาลไทยในการให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ได้เป็นอย่างดี และการดำเนินการโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่งที่ผ่านมาแสดงถึงความสำเร็จของประเทศไทย มีพัฒนาการด้านกฎหมาย และยังเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่ให้สัตยาบันพิธีสารส่วนเสริมอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ..1930 และอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง .. 2007 รวมทั้งยกย่องว่าประเทศไทยเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับประเทศอื่นๆ

          นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวสารผ่านวีดิทัศน์ว่า รัฐบาลไทย โดยกระทรวงแรงงานมีความพร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีให้กับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคและยินดีที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

20 มกราคม 2564

TOP