Skip to main content

ปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานไทยที่ไซต์งานก่อสร้างในไต้หวัน

pll_content_description

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.15 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่ยมและมอบของให้กำลังใจแรงงานไทย ที่ไซต์งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ ตั้นเจียง นครนิวไทเป ซึ่งบริษัทก่อสร้าง KUNG ENGINEERING CORPORATION ซึ่งว่าจ้างแรงงานไทย จำนวนประมาณ 300 คน โดยในวันนี้ปลัดกระทรวงแรงงานได้ให้กำลังใจแรงงาน พร้อมให้ข้อคิดเตือนใจแรงงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบไต้หวันทั้งการป้องกันยาเสพติด การขับขี่รถจักรยานไฟฟ้า สุรา เพื่อให้แรงงานไทยสามารถปรับตัวด้านการทำงานและการใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย พร้อมนี้ สนร. ไทเปได้แนะนำช่องทางการติดต่อสนร.ไทเป พร้อมสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน ซึ่งนายจ้างและแรงงานได้แสดงความชื่มชมและขอบคุณในการเข้าเยี่ยมแรงงานในครั้งนี้ นอกจากนี้บริษัทยังแสดงความต้องการจ้างแรงงานไทยเพื่อมาทำงานในโครงการอื่นๆ ซึ่งเฉพาะปีที่ผ่านมา ได้ยื่นขอนำเข้าแรงงานไทยเพิ่ม จำนวนกว่า 700 คน โดยบริษัทยินดีให้ความร่วมมือในการขยายตลาดแรงงานไทยในไต้หวันร่วมกันต่อไป
        ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงแรงงานได้เน้นย้ำให้ น.ส.ประภาวดี แก้วศิริพงษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สนร.ไทเป และนายณัฐชยวัศ สงวนไชยกฤษณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สนร.เกาสง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ทั้งภารกิจเชิงรุกในการขยายตลาดแรงงาน และการคุ้มครองดูแลแรงงานไทย โดยประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ตามกฎหมายไทยและไต้หวัน รวมทั้งตระหนักถึงระเบียบวินัยในการทำงาน

TOP