Skip to main content

ผอ.สำนักประสานฯ ประชุมเรื่องระเบียบ แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน การเดินทางไปประจำการในต่างประเทศ ผ่านระบบการประชุมทางไกล

pll_content_description

     วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวแก้วใจ สัจจะเวทะ ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุม ในหัวข้อเรื่องระเบียบและแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน การเดินทางไปประจำการในต่างประเทศชั่วคราว การเบิกค่าเลี้ยงรับรอง และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยมีผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง กองกฎหมาย และสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom)ห้องประชุม ชั้น 12 สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

TOP