Skip to main content

ผอ.สำนักประสานฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐกิจและการค้า ภายใต้สภาความร่วมมือซาอุดี – ไทย (Saudi – Thai Coordination Council : STCC) ผ่านระบบ Zoom

pll_content_description

วันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 14.30 น. นางสาวแก้วใจ สัจจะเวทะ ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำเสนอข้อริเริ่มความร่วมมือฝ่ายไทยของกระทรวงแรงงาน ในการประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐกิจและการค้า ภายใต้สภาความร่วมมือซาอุดี – ไทย (Saudi – Thai Coordination Council : STCC) ณ ห้องประชุมสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ชั้น 12 อาคารกระทรวงแรงงาน

TOP