Skip to main content

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประชุมติดตามสถานการณ์แรงงานในอิสราเอล

pll_content_description

     วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 น. นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์แรงงานในอิสราเอล ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

     โดยที่ประชุมได้มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล อาทิ ค่าจ้างค้างจ่ายเงินปิซูอิม และเงินชดเชยสิทธิประโยชน์จากสถาบันประกันภัยอิสราเอล รวมถึงหารือแนวทางในการติดตามผลการจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่แรงงานและครอบครัว โดยมีผู้แทนจากสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กองกฎหมาย กองบริหารการคลัง และฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เข้าร่วมการหารือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

TOP