Skip to main content

รองปลัดแรงงาน “เดชา” ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี Abu Dhabi Dialogue (ADD) ครั้งที่ 7 และการประชุม World Government Summit 2024 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

pll_content_description

         วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี Abu Dhabi Dialogue (ADD) ครั้งที่ 7 และการประชุม World Government Summit ประจำปี ค.ศ. 2024 ระหว่างวันที่ 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
       โดยกรอบความร่วมมือ Abu Dhabi Dialogue (ADD) เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นเวทีการหารือระหว่างประเทศสมาชิกกระบวนการโคลัมโบ ซึ่งประกอบด้วยประเทศผู้ส่งแรงงาน และประเทศผู้รับแรงงาน ซึ่งการประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในด้านแนวโน้มตลาดแรงงาน การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การเสริมสร้างสมรรถนะให้สอดรับกับของความต้องการแรงงาน รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของแรงงาน เพื่อให้การเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
       สำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรี Abu Dhabi Dialogue (ADD) ครั้งที่ 7 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรม Intercontinental Dubai Festival City เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีประธานการประชุม คือ ประเทศปากีสถาน และเจ้าภาพจัดการประชุม คือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งการประชุมในวันแรก ประกอบด้วย การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส Abu Dhabi Dialogue การนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของประธานการประชุมโดยรัฐบาลประเทศปากีสถาน และการหารือร่วมกันในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ (1) การยกระดับเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของประเทศสมาชิกในการบริหารจัดการตลาดแรงงาน และการคุ้มครองสวัสดิการแรงงานข้ามชาติ (2) การส่งเสริมและยกระดับการเคลื่อนย้ายแรงงานทักษะระหว่างประเทศผู้รับและผู้ส่งแรงงาน เพื่อสอดรับกับโลกอนาคตของงาน และ (3) การบูรณาการประเด็นความเท่าเทียมทางเพศในนโยบายส่งเสริมการจ้างงานของประเทศสมาชิก Abu Dhabi Dialogue

TOP