Skip to main content

ไปรษณียบัตรจากสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี ประจำประเทศไทย

pll_content_description

ท่านใดที่ได้รับไปรษณียบัตรจากสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี ประจำประเทศไทย …..

ไปรษณียบัตรนี้ แจ้งว่า ท่านมีเงินค่าตั๋ว/เงินแทจิกึมจากสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี ประจำประเทศไทย

(สถาบันฯ จัดส่งให้ทุกคนทั้งที่ยื่นขอรับแล้วและยังไม่ได้ยื่นขอรับ)

 

 

 

 

TOP