Skip to main content

เงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ้าง (เงินปิซูอิม) กรณีมีชีวิต

ดาวน์โหลด

 

รายการเอกสารประกอบ : ค่าจ้างค้างจ่าย/เงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ้าง (เงินปิซูอิม)/ สิทธิประโยชน์อื่นๆ กรณีมีชีวิต

จำนวน 8 รายการดังนี้

  เอกสารประกอบ รายละเอียด  หมายเหตุ
1

แบบคำร้องขอรับบริการ/แบบบันทึกปากคำ

  • ลงลายมือชื่อเหมือนในหนังสือเดินทาง
 
2

แบบขอรับสิทธิประโยชน์ภาษาอังกฤษ กรณีมีชีวิต

ดาวน์โหลดแบบขอรับสิทธิประโยชน์ฯ 

  • พิมพ์ข้อมูลเป็นฉบับภาษาอังกฤษ
  • ลงลายมือชื่อเหมือนในหนังสือเดินทาง

ตัวอย่างการกรอก

SWIFT CODE 

3 สำเนาหนังสือเดินทางเล่มที่ใช้เดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลทุกเล่มที่มีตราประทับเข้า-ออก รวมถึงหน้า VISA   
  • ลงลายมือชื่อเหมือนในหนังสือเดินทาง
 
4 สำเนาสัญญาจ้างงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในประเทศอิสราเอล
  • ลงลายมือชื่อเหมือนในหนังสือเดินทาง
 
5 สำเนาการสนทนากับผู้เกี่ยวข้องในอิสราเอล อาทิ หน้า Facebook / LINE / E-mail
  • ลงลายมือชื่อเหมือนในหนังสือเดินทาง
 
6 ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของนายจ้าง บริษัทจัดหางาน ทนายความชาวอิสราเอล และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ลงลายมือชื่อเหมือนในหนังสือเดินทาง
 
7 สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ประเทศไทย
  • ลงลายมือชื่อเหมือนในหนังสือเดินทาง
 
8 สำเนาบัตรประชาชน
  • ลงลายมือชื่อเหมือนในหนังสือเดินทาง
 

 

อัพเดท : 14 ธันวาคม 2563

5366
TOP