Skip to main content

ปลัดแรงงาน เปิดการประชุม คกก.ไตรภาคีขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทย

pll_content_description

 

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ถือป็นการประชุมครั้งแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๓ Decent Work Country Programme (DWCP) คือ กรอบความร่วมมือที่ LO จัดทำร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนประเทศสมาชิก ผ่านการวางกลยุทธ์แนวทาง และเป้าหมายที่ชัดเจนที่สอดรับกับบริบทและวาระเร่งด่วนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อบรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมการทำงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน (Promotion of Decent Work for All) ทั้งนี้ การจัดทำ DWCP ควรเกิดจากการปรึกษาหารือร่วมกันของภาคีทั้งสามฝาย ไม่ว่าจะเป็น รัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้าง และต้องมีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน

            แผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทย (Thailand Decent Work Country Programme (TDWCP)) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ซึ่งมีการเปิดตัวในงานเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้ง ILO และการเป็นสมาชิกของไทยครบ ๑๐๐ ปี เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ได้กำหนดความสำคัญในแผนงานระดับชาติฯ ของประเทศไทย ๓ ประการ ได้แก่

๑: ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโตของการจ้างานที่ดีและมีประสิทธิผล

๒: สร้างความเข้มแข็งในการคุ้มครองแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานที่เปราะบาง และ

๓: เสริมสร้างการกำกับดูแลตลาดแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ

            ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตมแผนมาระยะหนึ่ง กระทรวงแรงงาน และ ILO จึงกำหนดให้มีการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและพิจารณาทบทวนแผนงานๆ ระยะครึ่งแผนในวันนี้ขึ้น เพื่อรับทราบความก้าวหน้า ข้อท้าทาย ถอดบทเรียนต่างๆ และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการๆ ได้ร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็น เพื่อให้การดำเนินงานของแผนในระยะต่อไปประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ในนามของกระทรวงแรงงานขอขอบคุณคณะกรมการฯ โดยเฉพาะผู้แทนองค์การนายจ้าง และองค์การลูกจ้างที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการทำงานเพื่อให้เกิดงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคนในประเทศไทย และที่ขาดไม่ได้ต้อ’ขอขอบคุณ ILO ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคนในประเทศไทย ผ่านความร่วมมือโครงการต่างฯ หลายโครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว และโครงการที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต

TOP