Skip to main content

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ “รายงานศึกษาวิเคราะห์อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกครอบครัวและความเกี่ยวข้องกับกฎหมายไทยในปัจจุบัน”

pll_content_description

 

วันที่ 23 กันยายน 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานร่วมกับสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานศึกษาวิเคราะห์อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกครอบครัวและความเกี่ยวข้องกับกฎหมายไทยในปัจจุบัน ผู้ร่วมอภิปรายให้ความเห็นหลัก ได้แก่

1) นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อดีตอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
2) รศ.ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ
3) นายนท เหมินทร์ ผู้แทนสภาความมั่นคงแห่งชาติ

นอกจากนี้ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฯลฯ องค์กรนายจ้างและลูกจ้าง ภาคประชาสังคม ยังได้ร่วมรับฟังการประชุมและให้ความเห็นเพื่อประโยชน์เชิงวิชาการด้วย

ทั้งนี้ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกครอบครัว (Convention on the Protection of the Rights of Migrants Workers and Member of their Families (CMW)) เป็น 1 ใน 9 อนุสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ซึ่งประเทศเข้าเป็นภาคีแล้วจำนวน 7 ฉบับ เหลืออีก 2 ฉบับที่ประเทศไทยยังไม่เข้าเป็นภาคีได้แก่ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานฯ และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (CED))

กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์

24 กันยายน 2563

TOP