Skip to main content

รมว. แรงงาน ต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทยและคณะ

pll_content_description

 

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายมโย มยิน ตาน (H.E. U Myo Myint Than) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย และคณะ ขอเข้าพบเพื่อหารือ และพิจารณาประเด็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ขอให้ทางสถานทูตฯ เตรียมแผนการเพื่อรองรับการจัดทำเอกสารประจำตัวของแรงงานเมียนมา ทั้งในส่วนของหนังสือเดินทาง (Passport) ให้กับแรงงานเมียนมากลุ่ม MOU ที่ครบวาระ ๔ ปี ที่จะต้องเปลี่ยนเล่มใหม่ ออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identily : CI) ให้กับกลุ่มแรงานเมียนมาที่ถือบัตรชมพู พิจารณาแนวทางการดำเนินการให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตาม MOU ซึ่งวาระการจ้างงานครบ ๔ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวทำงานได้ต่อไป และพิจารณาการแก้ไขข้อตกลงการจ้างงาน (Agreement) โดยขอเสนอให้มีการบรรจุบทเฉพาะกาล เข้าไปในส่วนหนึ่งของ Agreement ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ หรือสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน

TOP