Skip to main content

กระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับประเทศ โครงการความปลอดภัยและยุติธรรม

pll_content_description

 

 

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับประเทศ โครงการความปลอดภัยและยุติธรรม สิทธิและโอกาสของแรงงานข้ามชาติสตรีในภูมิภาคอาเซียน ณ ห้อง Lotus suit 1- 4 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

          ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ปลัดกระทรวงแรงงานตอบรับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับประเทศ โครงการความปลอดภัยและยุติธรรม สิทธิและโอกาสของแรงงานข้ามชาติสตรีในภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 3 ร่วมกับนายจูเซปเป บูซินี รองหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

7 ตุลาคม 2563

TOP