Skip to main content

กระทรวงแรงงานร่วมประชุมคณะประศาสน์การขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 340

pll_content_description

 

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 22.30 น ตามเวลาในประเทศไทย นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้แทนสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าร่วมการประชุมคณะประศาสน์การขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 340 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 14 พฤศจิกายน 2463

ปลัดกระทรวงแรงงานได้กล่าวถ้อยแถลงในนามภูมิภาคอาเซียน ในวาระเรื่อง “พันธกิจในการส่งเสริมการจ้างงานเยาวชน และรับรองแผนปฏิบัติการด้านการจ้างงานเยาวชน ค.ศ. 2020 – 2030” โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และความร่วมมือกันระหว่างประเทศอาเซียนในการกำหนดทิศทางเพื่อปฏิรูปการศึกษา และจัดทำแผน Roadmap ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อาเซียน ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนให้ความเห็นชอบในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้

นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงแรงงานยืนยันว่า อาเซียนให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิในการทำงานของเยาวชน ดังจะเห็นเป็นที่ประจักษ์ได้จากที่ทุกประเทศสมาชิกอาเซียนได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเยาวชนครบทั้ง 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่ำ ค.ศ. 1973 และอนุสัญญาฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและการดำเนินการโดยทันที เพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก ค.ศ. 1999

TOP